fbpx

Објектив

Погледни подобро

Како треба да постапуваат полициските службеници според Законот за полиција?!

Со овој закон се уредуваат полициските работи, организацијата на полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за внатрешни работи.

Полициски работи, меѓу другото, се дејствија на полициските службеници што се однесуваат на заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните и заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македонија, законите и ратификуваните меѓународни договори;

Етичкото постапување на полицијата е регулирано во Кодексот на полициската етика, каде што се пропишува дека основна цел на полицијата е заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот гарантирани со Уставот.

Полицијата е организирана со цел да ја промовира довербата меѓу полициските службеници и јавноста преку развивање на јавна, транспарентна и услужна функција.

Полициските службеници при постапувањето го почитуваат правото на живот на секој граѓанин.

Полициските службеници не смеат да предизвикуваат, да поттикнуваат или да толерираат никаков чин на тортура, мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување.

Полициските службеници можат да употребат средства на присилба само кога е тоа неопходно и само во обем што е потребен за постигнување на одредена легитимна цел.

Полициските службеници го почитуваат личното достоинство и индивидуалните потреби на лицето кое е повикано, приведено или лишено од слобода заради постоење на основи на сомневање дека извршило кривично дело.

Полициските службеници нема да употребат огнено оружје, освен ако тоа е неопходно и е во согласност со закон.

Полициските службеници, се пропишува понатаму во Кодексот,  ги извршуваат полициските работи согласно закон и ратификуваните меѓународни договори.

Полициските службеници секогаш ја верификуваат законитоста на своите планирани акции.

Полициските службеници треба да ги почитуваат писмените и усните наредби на претпоставените, согласно закон и подзаконските прописи.

Полициските службеници ги извршуваат наредбите дадени од претпоставените, се воздржуваат од извршување на незаконски наредби и го информираат својот претпоставен за дадените и извршените наредби.

Полицискиот службеник, без да страхува од санкции, ќе се воздржи од извршување на незаконски наредби кои претставуваат извршување на кривично дело.

Полициските службеници, се вели во Кодексот, ги извршуваат своите задачи чесно и на праведен начин, раководејќи се од принципите на непристрасност и рамноправност на сите граѓани.

Полициските службеници го почитуваат правото на приватност на граѓаните согласно Уставот на Република Македонија и закон.

Обработката на личните податоци од страна на полицијата се врши согласно прописите за заштита на личните податоци и ратификуваните меѓународни договори за заштита на лични податоци, ограничено и во обем неопходен за извршување на законски обврски.

При постапувањето, полициските службеници секогаш се легитимираат, како доказ за својот полициски статус и професионален идентитет.

Полициските службеници се спротивставуваат на формите на корупција во рамките на полицијата.

Секој полициски службеник ги информира претпоставените и другите надлежни државни органи за појава на корупција во рамките на полицијата.

error

Ви се допадна објавата? Споделете на: